شاخه های اصلی:

1. توسعه رهبری

2. استقرارنظام جامع منابع انسانی

3. مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPM)

4. مدیریت استراتژیک  و BSC

5. مدیریت دانش ، تکنولوژی ، خلاقیت و نوآوری

6. کیفیت و تعالی سازمانی

 

 

خدمات شرکت ورافن در هر شاخه:

توسعه رهبری:

1. تعيين و بهبود سبك رهبري

2. مدل سازی و استقرارسبک زندگی مدیران

 

نظام جامع منابع انسانی:

1. استقرار فرآیند های اصلی سیستم جامع منابع انسانی بر مبنای استاندارد ایزو 34000

2. تشکیل کانون ارزیابی و توسعه کارکنان کلیدی

3. طراحی و بهبود ساختار سازمانی

4. طرح ریزی نظام جامع آموزش برمبنای استاندارد ایزو 10015

5. مدیریت استعداد یابی و جانشین پروری

 

مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPM):

1. مدل سازی فرایندهای کسب و کار BPMN (مدیریت پیشرفته فرآیندها)

2. مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار BPR

 

مدیریت استراتژیک:

1) تدوین و بازنگری استراتژی های سازمان

2) استقرار کارت امتیاز متوازن (BSC)

3) تدوین طرح کسب و کار Business Plan

 

 

مدیریت دانش، تکنولوژی، خلاقیت و نوآوری

1. استقرار سیستم جامع مدیریت دانش

2. استقرار مدل جامع تکنولوژی

4) تدوین فرآیند خلاقیت و نوآوری و استقرار آن

 

کیفیت و تعالی سازمانی:

1. استقرار استانداردهای مدیریت کیفیت ایزو 9000، 14000و 18000 و IMS

2. استقرار استانداردهای سری ایزو 10000 مدیریت ارتباط با مشتری

3. پیاده سازی مدل جایزه ملی کیفیت ایران  INQA

4. پیاده سازی  مدل تعالی سازمانی EFQM